Informacja o ochronie danych osobowych osób fizycznych i sposobie ich przetwarzania w związku z działalnością gospodarczą spółki KB Folie Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie stosownie do przepisów rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


W dniu 25 maja 2018 roku wchodzi w życie rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z tych względów wszystkie podmioty w obszarze Unii Europejskiej, które mają dostęp do danych osobowych osób fizycznych i przetwarzają te dane zobowiązane są dokonywać tych czynności zgodnie z powyżej wskazanym aktem prawny.

Z uwagi na powyższe spółka KB Folie Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako administrator Państwa danych osobowych również zobligowana jest do stosowania powyższych przepisów przy przetwarzaniu danych osobowych.

I. Podstawa przetwarzania danych osobowych, okres ich przechowywania

1. Spółka KB Folie Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pozyskuje dane osobowe klientów, pracowników i współpracowników na potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej lub w związku z tą działalności. Dane wykorzystywane są wyłącznie w okresie obowiązywania umowy na potrzeby jej realizacji.

2. W szczególności dane przetwarzane są w celu:

2.1. w celu realizacji działań uzgodnionych z kontrahentem poprzedzających zawarcie umowy,
2.2. zawarcia i wykonywania obowiązków wynikających z umów,
2.3. składaniem ofert sprzedażowych,
2.4. przesyłaniem korespondencji związanej z prowadzoną działalnością i oferowanymi usługami i towarami za pośrednictwem operatora pocztowego lub drogą elektroniczną,
2.5. świadczenia usług serwisowych lub realizacji postępowań reklamacyjnych,
2.6. dochodzenie roszczeń lub udział w toczących się postępowaniach sądowych lub administracyjnych,
2.7. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na KB Folie Polska Sp. z o.o. (np. potwierdzenie sald),
2.8. w celu realizacji zgody na otrzymywanie e-faktury w systemie informatycznym,
2.9. marketingiem i reklamą działalności spółki,.

3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:

3.1. okres realizacji umowy i wynikających z niej roszczeń,
3.2. przez okres przechowywania danych przewidzianych przepisami prawa,
3.3. przez okres ewentualnych roszczeń reklamacyjnych i odszkodowawczych
wynikających z prowadzoną działalnością gospodarczą

 

II. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych:

1. imię i nazwisko,

2. adres e-mail,

3. adres do korespondencji,

4. numer telefonu kontaktowego,

5. NIP,

 

III. Informacje i dostęp do danych osobowych

Każda osoba której dane osobowe są przetwarzane przez spółkę KB Folie Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest uprawniona do uzyskania informacji i dostępu do swoich danych osobowych. Zgodnie z przepisami wyżej powołanego rozporządzenia każdy, którego dane osobowe są przetwarzane może żądać od spółki:

1. potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe,

2. dostępu do swoich danych osobowych,

3. udzielenia informacji o:
3.1. celu przetwarzania,
3.2. rodzaju przetwarzanych danych osobowych,
3.3. kategoriach odbiorców,
3.4. planowanym okresie przechowywania danych

4. wydanie kopii przetwarzanych danych,

5. sprostowania nieprawidłowych danych osobowych,

6. uzupełnienie danych osobowych we wskazanym zakresie,

7. ograniczenie przetwarzania danych osobowych w przypadku nieprawidłowości ich przetwarzania,

8. usunięcia danych przetwarzanych niezgodnie z warunkami wyrażonej zgody lub przepisami rozporządzenia,

9. przeniesienia danych do innego administratora w powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego

 

IV. Przekazywanie danych osobowych

Spółka KB Folie Polska Sp. z o.o. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przekazuje dane osobowe do następujących podmiotów:

1. pracownikom i podmiotom współpracującym,

2. podmiotom świadczącym usługi prawne i konsultacyjne,

3. podmiotom świadczącym usługi informatyczne,

4. podmiotom świadczącym usługi medyczne i ubezpieczeniowe w zakresie realizacji zawartych umów o świadczenie usług,

5. podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z działalnością gospodarczą i interesami osoby, której dane są udostępniane,

 

V. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych

Każdy, kto wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych jest uprawniony do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


VI. Prawo do usunięcia danych

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych. Administrator dokona niezwłocznego usunięcia danych osobowych jeśli zachodzi jedna z następujących przesłanek:
1.1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów do których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
1.2. osoba której dane dotyczą cofnęła zgodę,
1.3. osoba której dane dotyczą wniosła sprzeciw,
1.4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
1.5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego
1.6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 rozporządzenia

 

VII. Prawo do sprzeciwu

Osoba, której dane dotyczą z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją ma prawo wniesienia sprzeciwu w każdym czasie, wobec przetwarzania przez spółkę jej danych osobowych. W takim przypadku spółce KB Folie Polska Sp. z o.o. nie będzie przysługiwało prawo przetwarzania danych chyba że spółka wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

VIII. Prawo do wniesienia skargi

W przypadku ustalenia przez Państwa, iż spółka KB Folie Polska Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

IX. Dane administratora

Spółka KB Folie Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Bieżuńska 2b (03-578) Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 87007, o numerze NIP 524-12-08-638, o numerze REGON 011944280, kapitałem zakładowym w kwocie 4 500 000,00 zł