Ogólne Warunki Dostaw

Ogólne warunki dostaw towarów KB Folie Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ogólne warunki dostaw towarów

KB Folie Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie z dnia 02.01.2017

 

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ogólne warunki dostawy ( zwane dalej OWD ) określają ogólne zasady na jakich zawierane są wszystkie umowy dostawy towarów znajdujących się w ofercie handlowej spółki KB Folie Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz stanowią integralną część wszystkich umów.

 2. Użyte w niniejszych OWD określenia oznaczają:

Dostawca – KB Folie Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

Odbiorca – podmiot będący stroną umowy sprzedaży, który nabywa towary i/lub usług od Dostawcy.

Strony – Odbiorca i Dostawca.

Towar„Towar” – produkty i usługi wytwarzane i świadczone przez Dostawcę na zlecenie i zgodnie ze specyfikacją rodzajową, jakościową i ilościową Odbiorcy.

Zamówienie – Umowa dostawy pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą.

 1. Ogólne Warunki Dostawy są kompletnym i jedynym uregulowaniem wiążącym strony w zakresie sprzedaży towarów z oferty handlowej Dostawcy.

 2. Obowiązek zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Dostawy spoczywa na Odbiorcy. Nie zapoznanie się przez Odbiorcę z Ogólnymi Warunkami Dostawy nie zwalnia go z obowiązku przestrzegania ich postanowień.

 3. Złożenie przez Odbiorcę zamówienia oznacza akceptację poniżej określonych warunków.

 4. Treść Ogólnych Warunków Dostaw jest dostępna w siedzibie spółki KB Folie Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz na stronie internetowej www.kbfolie.pl.

 

§ 2.

ZAWARCIE UMOWY - ZAMÓWIENIA

 1. Warunkiem dostawy towarów jest zawarcie pomiędzy dostawcą a Odbiorcą umowy dostawy wraz z jednoczesnym ustaleniem warunków handlowych obowiązujących w trakcie jej realizacji.

 2. Oferty przekazywane telefonicznie, listownie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej nie stanowią podstawy zawarcia umowy. Umowa zostaje zawarta wyłącznie na zasadach wskazanych w punktach 3 - 5 poniżej, to jest po otrzymaniu pisemnego zamówienia odbiorcy i wysłaniu przez Dostawcę pisemnego potwierdzenia zamówienia.

 3. Podstawą zawarcia umowy dostawy jest złożenie zamówienia przez Odbiorcę stanowiącego odpowiedź na ofertę Dostawcy.

W przypadku wprowadzenia przez Odbiorcę jakiejkolwiek zmiany lub modyfikacji do oferty umowa między stronami zostanie zawarta dopiero z dniem potwierdzenia przez Dostawcę przyjęcie zamówienia.

 1. W przypadku złożenia przez Odbiorcę zamówienia bez uprzedniego przesłania przez Dostawcę oferty sprzedaży, umowa zostaje zawarta z dniem potwierdzenia przez Dostawcę przyjęcia zamówienia. Dostawca dokonuje potwierdzenia przyjęcie zamówienia w terminie 3 dni robocze od daty jego otrzymania. Strony wyłączają wszelkie prawem przewidziane możliwości dorozumianego (milczącego) zawarcia umowy.

 2. W przypadku złożenia zamówienia w warunkach określonych w pkt. 3 powyżej Dostawca może przyjąć zamówienie wprowadzając do niego zmiany lub modyfikacje. W takim przypadku Odbiorca po otrzymaniu zmodyfikowanego zamówienie zobowiązany jest do jego potwierdzenia terminie 1 dzień robocze od daty jego doręczenia. W przypadku braku potwierdzenia przez Odbiorcę uznaje się, iż zamówienie zostało zaakceptowane.

 3. Zamówienia złożone przez Odbiorcę w każdym przypadku traktowane są jako zamówienia składane przez osobę upoważnioną do składnia oświadczeń woli w imieniu Odbiorcy.

 4. Odbiorca zobowiązany jest do podania na zamówieniu:

a. numeru referencyjnego zamówienia,

b. oczekiwanej daty dostawy,

c. dokładnego adresu dostawy,

d. dokładnej nazwy towaru,

e. zamawianych ilości,

f. ceny towarów netto.

 1. Odbiorca przyjmuje do wiadomości, że Dostawca realizuje produkcję na indywidualne zamówienie. Z tego powodu oraz w związku z ograniczeniami technologii produkcyjnej, ilość podana w zamówieniu może, przy braku specjalnych ustaleń dotyczących dopuszczalności odchyleń w ilości, być uznana wyłącznie jako ilość przybliżona. Dostawca będzie możliwie jak najściślej przestrzegać zamówionych ilości, jednakże dopuszcza się następujące tolerancje w ilości towaru zgodnie z ustalonymi warunkami technicznymi:

- tolerancja wagi/ilości: +/- 10,0 %.

 1. Anulowanie przez Odbiorcę potwierdzonego przez Dostawcę zamówienia wymaga pisemnej zgody Dostawcy.

 

§ 3.

CENA

 1. Cena towarów potwierdzana jest w umowie dostawy.

 2. Do ceny doliczany jest obowiązujący wg właściwych przepisów prawa podatek od towarów i usług VAT.

 

§ 4.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie realizowane jest w terminie każdorazowo uzgodnionym między Dostawcą, a Odbiorcą.

 2. Opóźnienia w realizacji dostaw z powodu działania siły wyższej, strajków, przestojów produkcyjnych, braków surowców, ingerencji instytucji państwowych, jak również z powodu wydarzeń, które znacząco komplikują dostawę w tym zmian w zamówieniu pochodzących od Odbiorcy, za które Dostawca nie może ponosić odpowiedzialności, będą upoważniać Dostawcę do skorzystania z opcji przedłużenia terminu dostawy o długość opóźnienia oraz stosowny czas konieczny do ponownego wdrożenia działań – w przypadku zaistnienia wyżej wymienionych okoliczności.

 3. Dostawca zastrzega możliwość odstąpienia od umowy. W przypadku, gdy opóźnienia te będą się przedłużać, Dostawca powiadomi Odbiorcę o rozpoczęciu i zakończeniu opóźnień w realizacji dostaw niezwłocznie jak się o nich dowie.

 4. Jeżeli dostawa nie może być zrealizowana w terminie, Dostawca zawiadamia Odbiorcę o nowym terminie wykonanie zamówienia.

 

 

 

§ 5.

SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN DOSTAWY TOWARU

 1. Sposób i miejsce dostawy/odbioru Towarów określa Odbiorca.

 2. W przypadku opóźnienia Odbiorcy z terminowym odbiorem towaru, Dostawca ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości stanowiącej 1 % wartości nieodebranego w terminie towaru za każdy dzień opóźnienia, liczony od następnego dnia po dacie w której towar powinien być odebrany.

 3. Wydłużony termin dostawy/odbioru Towarów nie może przekraczać 30 dni.

 4. W przypadku przekroczenia wydłużonego terminu dostawy/odbioru Towarów Dostawca ma prawo wysłać do Odbiorcy całą ilość nieodebranego towaru wraz z fakturą VAT za dostarczony Towar oraz obciążeniem kosztami wymienionymi w punkt 2 powyżej.

 5. W przypadku dostaw Towarów na zwrotnych paletach EPAL Odbiorca zwróci palety Dostawcy w stanie jakim je otrzymał niezwłocznie, ale nie później niż 30 dni od dnia dostawy. W przeciwnym wypadku Dostawca ma prawo obciążyć Odbiorcę kosztem niezwróconych palet w wysokości aktualnej ceny rynkowej zakupu palety.

 

§ 6.

DOKUMENTOWANIE DOSTAWY/ODBIORU TOWARU. DOKUMENTOWANIE SPRZEDAŻY

 1. Dokumentem dostawy/odbioru Towaru jest „Dowód Dostawy”, wystawiony przez Dostawcę.

 2. Odbiorca kwituje przyjęcie/odbiór Towaru przez podstemplowanie dokumentu dostawy i złożenie czytelnego podpisu przez osobę upoważnioną odbierającą dostawę. Ponadto pokwitowaniu przyjęcia/odbioru zostaje wpisana data przyjęcia dostawy.

 3. Każda dostawa/odbiór wymaga wystawienia faktury VAT.

 4. Faktury VAT przesyłane są drogą elektroniczną lub listownie na adres wskazany przez Odbiorcę.

 5. Atesty Jakościowe dołączane są każdorazowo do dostawy.

 

§ 7.

REKLAMACJE

 1. Warunki jakościowe i gwarancyjne zawarte w (F5_1) OWG KB Folie Polska Sp. z o.o. z dnia 02.11.2022 r, dostępne na kbfolie.pl/owg. 

§ 8.

ROZLICZENIA FINANSOWE

 1. Zapłata za dostarczony towar nastąpi przelewem na konto wskazane przez Dostawcę, na podstawie faktury VAT.

 2. Płatność uważa się za dokonaną w chwili zaksięgowania środków na rachunku bankowym Dostawcy.

 3. W przypadku opóźnienia Dostawca uprawniony jest do naliczenia odsetek za opóźnienie w wysokości ustawowej.

 4. W przypadku braku płatności w całości lub w części za jakikolwiek dostarczony towar Dostawca uprawniony jest do wstrzymania przyjęcia kolejnego zamówienia lub wstrzymania realizacji przyjętego zamówienia do czasu uregulowania wymagalnych płatności w całości, bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek konsekwencji.

 

§ 9.

RYZYKO UTRATY LUB USZKODZENIA

 1. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi z Dostawcy na Odbiorcę z chwilą wydania towaru a w przypadku powierzenia towaru przewoźnikowi z chwilą wydania towaru przewoźnikowi, niezależnie od tego kto ponosi koszty transportu.

 2. W przypadku odbioru osobistego towaru przez Odbiorcę ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na niego z chwilą wydania towaru.

§ 10.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOSTAWCY

 1. Dostawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z Odbiorcą, będące następstwem zawinionego działania lub zaniechania.

 2. Odpowiedzialność ta ogranicza się jedynie do rzeczywistej szkody Odbiorcy, jednak nie wyższej niż wartość niewykonanego lub nienależycie wykonanego zamówienia lub innego zobowiązania Dostawcy.

 

§ 11.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku rezygnacji z realizacji zamówienia Odbiorca wypłaci Dostawcy stosowną rekompensatę za zakupy, których dostawca nie będzie mógł użyć do innych celów na podstawie szczegółowego zestawienia poniesionych przez Dostawcę kosztów, których poniesienie na tym etapie realizacji zamówienia było obiektywnie uzasadnione.

 2. Przy zamówieniu strony wskażą dane adresowe oraz numery telefonów, faksów i adresy mailowe. W przypadku braku wskazania powyższych danych strony będą uważały za właściwe dane adresowe wynikające ze stosownych rejestrów i ewidencji.

 3. W przypadku stosowania przez Odbiorcę Ogólnych Warunków Zakupów przy umowie dostawy pierwszeństwo mają niniejsze Ogólne Warunki Dostaw.

 4. Gdyby którekolwiek z postanowień Ogólnych Warunków Dostaw zostało uznane za nieważne lub niewywierające skutków prawnych, nie wpłynie to na wiążący charakter pozostałych zapisów. W takim przypadku strony zobowiązują się przyjąć takie postanowienia, które odzwierciedlać będą uprzednią wolę stron w sposób skuteczny.

 5. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy stronami w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy rozpatrywane będą wyłącznie przez polskie sądy powszechne z zastrzeżeniem, że w ramach właściwości sądów powszechnych strony poddają wszelkie spory pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby Dostawcy.

 6. Postanowienia punktu 5 powyżej nie wyłączają skierowania przez Dostawcę roszczeń wynikających z umowy dostawy do innego sądu właściwego miejscowo i rzeczowo stosownie do przepisów polskiego postępowania cywilnego.

 7. Prawem wyłącznie właściwym jest prawo polskie.

 8. W kwestiach nieunormowanych, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy.

 9. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia OWD wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.

 10. Dokument Ogólne Warunki dostaw wchodzi w życie z dniem 02.01.2017.

 

pdf  Pobierz Ogólne Warunki Dostawy