Dotacje UE

 

KB Folie Polska Sp. z o.o.

Informuje, że realizuje projekt nr POIR.03.02.02-00-2000/20 pt. „Wdrożenie wytwarzania innowacyjnych opakowań przy wykorzystaniu technologii rotograwiurowej”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałania 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne.

Celem Projektu jest wdrożenie innowacyjnego procesu technologicznego opracowanego przez zespół badawczy KB Folie Polska Sp. z o.o., który umożliwi produkcję nowych opakowań wpisujących się w koncepcję gospodarki w obiegu zamkniętym oraz Strategię Plastikową.

Całkowita wartość projektu wynosi 11 700 000,00 PLN, w tym udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 5 265 000,00 PLN.

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

KB Folie Polska Sp. z o.o.

informuje, że realizuje projekt nr POIR.02.03.02-14-0207/20 pt. „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych mających na celu opracowanie powłok nakładanych na polipropylen PP zapewniających jednocześnie wysokie właściwości barierowe dla tlenu i olejów jadalnych, w tym olejków eterycznych tzw. 2 w 1 do zastosowania w technologii fleksografii i/lub rotograwiury”.

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałania 2.3.2: Bony na innowacje dla MŚP: etap 1 usługowy.

Celem projektu jest opracowanie powłok nakładanych na polipropylen PP zapewniających jednocześnie wysokie właściwości barierowe dla tlenu i olejów jadalnych, w tym olejków eterycznych tzw. 2 w 1 do zastosowania w technologii fleksografii i/lub rotograwiury. Efektem realizacji prac B+R będzie innowacja produktowa (poprawa właściwości barierowych folii PP do zakładanego poziomu).

Całkowita wartość projektu wynosi 484 748,23 PLN, w tym udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 315 283,39 PLN.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

KB Folie Polska Sp. z o.o.

informuje, że realizuje projekt dofinansowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczący rozbudowy Centrum Badawczo-Rozwojowego.

Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.02.01.00-00-0142/19

Tytuł projektu: "Rozbudowa Centrum Badawczo – Rozwojowego przez KB Folie Polska Sp. z o.o."

Celem Projektu jest rozwój nowoczesnego Centrum Badawczo-Rozwojowego, które w perspektywie przyszłych lat pozwoli na zaprojektowanie, stworzenie i produkcję innowacyjnych rozwiązań do wykorzystania w przemyśle opakowaniowym.

Cel Projektu zostanie osiągnięty dzięki realizacji prac badawczych pogrupowanych w 5 obszarów badawczych opakowaniowych:

  1. mono-materiałowe posiadające określone właściwości barierowe;
  2. mono – materiałowe przeznaczone do pakowania produktów płynnych i poddawane procesowi pasteryzacji;
  3. mono – materiałowe przeznaczone do procesu sterylizacji termicznej;
  4. Laminaty mono-materiałowe charakteryzujące się określoną barierą na oleje mineralne (MOSH i MOAH);
  5. Laminaty mono-materiałowe do pakowania płynnych kosmetyków i środków czystości.

W konsekwencji rozwój działalności w obszarze B+R przyniesie znaczące podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku opakowań w Polsce poprzez wdrażanie innowacji produktowych.

Całkowita wartość projektu wynosi 4 323 450,00 zł, w tym udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 581 750,00 zł.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

KB Folie Polska Sp. z o.o.

informuje, że realizuje w konsorcjum projekt nr POIR.04.01.04-00-0023/17 pt. „Opakowania sensoryczne oparte na biopolimerach” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 4: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działania 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałania 4.1.4: Projekty aplikacyjne.

Celem ogólnym projektu jest poprawa innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw KB Folie Polska Sp. z o.o. poprzez opracowanie i późniejsze wdrożenie do produkcji innowacyjnych na skalę światową biodegradowalnych opakowań sensorycznych lub bazujących na surowcach odnawialnych wskazujących na przejście produktu z temperatury ujemnej do dodatniej.

Całkowita wartość projektu wynosi 3 800 396,43 PLN, w tym udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3 276 239,87 PLN.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KB Folie Polska Sp. z o.o.

informuje, że realizuje projekt nr RPMA.01.02.00-14-7979/17 pt. „Opracowanie technologii przetwarzania wielomateriałowych odpadów poprodukcyjnych uciążliwych dla środowiska w kierunku otrzymania materiału o zdefiniowanych właściwościach do wykorzystania w przemyśle”

współfinansowany ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) , Osi priorytetowej I: Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działania 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw.

Całkowita wartość projektu wynosi 141 450,00 PLN, w tym udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 87 400,00 PLN.

 

Krótki opis projektu:

Głównym celem projektu jest opracowanie technologii umożliwiającej wykorzystanie wysokowartościowego odpadu powstałego przy produkcji opakowań z tworzyw sztucznych w przemyśle. Projekt zakłada realizację celów pośrednich:

a) nawiązywanie i zacieśnianie współpracy pomiędzy biznesem (Wnioskodawca) a nauką (jednostka naukowa);

b) ograniczenie procesu spalania odpadów poprodukcyjnych, co wpłynie na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza i jest zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Uwzględniając złożoność materiałową odpadu poprzez procesy modyfikacji recyklatu zostanie opracowany kompozyt materiałowy o stabilnych i zdefiniowanych właściwościach.

 

www.mapadotacji.gov.pl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                     

 

KB Folie Polska Sp. z o.o.

informuje, że realizuje projekt nr POIR.02.03.02-14-0060/17 pt. „Realizacja usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu materiału opakowaniowego przeznaczonego do

pakowania świeżo krojonych owoców i/lub warzyw”

współfinansowany ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałania 2.3.2: Bony na innowacje dla MŚP.

Celem projektu jest weryfikacja możliwości otrzymania materiału kompozytowego (modyfikowana folia i/lub papier) przeznaczonego do pakowania świeżych krojonych produktów roślinnych tzw.„oddychających“ w formie opakowania typu torebka zamykana technologią zgrzewu termicznego.

Efektem realizacji projektu będzie materiał kompozytowy wykonany z folii i/lub papieru, charakteryzujący się przenikalnością tlenu na poziomie umożliwiającym odpowiednią wymianę gazową pomiędzy otoczeniem, a pakowanym produktem w celu przedłużenia trwałości pakowanego produktu.

Całkowita wartość projektu wynosi 491 016,00PLN, w tym udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 339 320,00 PLN.

www.mapadotacji.gov.pl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

logo

 

Miło nam poinformować, że przedsiębiorstwo KB Folie Polska Sp. z o.o. uzyskało dofinansowanie Ministerstwa Rozwoju na utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego.

Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.02.01.00-00-0035/16

 

Tytuł projektu: "Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego przez KB Folie Polska Sp. z o. o."

Głównym zadaniem Centrum będzie prowadzenie prac badawczych związanych z opracowaniem nowatorskich technologii produkcji i zastosowania materiałów opakowaniowych wykorzystywanych do produkcji opakowań zarówno w sektorze spożywczym, jak i innych gałęziach gospodarki, badań nad stworzeniem nowych struktur opakowań lub ulepszenia materiałów obecnie istniejących, a także badań właściwości fizyko-chemicznych opakowań.

Oczekiwania Klientów zostaną zaspokojone dzięki realizacji przedmiotowej inwestycji, w następstwie której powstaną innowacyjne produkty charakteryzujące się dotychczas niespotykanymi na rynku parametrami/właściwościami użytkowymi.

Całkowita wartość projektu wynosi 25 043 770,00 zł, w tym udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 9 091 500,00 zł.

 

Centrum B+R

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KB FOLIE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

informuje, że realizacja projektu nr WND-POIG.08.02.00-14-010/13
pt. „Zakup i wdrożenie systemów B2B integrującej zarządzanie procesami biznesowymi z partnerami”
jest współfinansowana ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość
Więcej informacji na temat projektu udziela Pan Sebastian Orłowski pod nr tel. 22 679 99 27

Przydatne strony:
www.poig.gov.pl
www.europa.eu
www.mrr.gov.pl