Ogólne Warunki Gwarancji

OGÓLNE WARUNKI GWARANCYJNE KB FOLIE POLSKA SP. Z O.O. [V.A / F5_1 Z DN 2.11.2022]1. Ogólne warunki gwarancji określone w niniejszym dokumencie stanowią zasady, na podstawie i zgodnie z którymi KB Folie Polska Sp. z o.o. (dalej zwana: „Dostawcą”) udziela gwarancji na oferowane przez siebie produkty osobom nie będącym konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (dalej zwanymi: „Zamawiającymi”). Warunki gwarancji określone w niniejszym dokumencie (dalej zwane: „Ogólnymi Warunkami Gwarancyjnymi” lub „O.W.G.”) mają zastosowanie w każdym przypadku, w którym Dostawca sprzedaje lub dostarcza Zamawiającemu towary, chyba że ich stosowanie zostanie wyraźnie wyłączone w całości lub w części w pisemnej umowie wiążącej strony. Stosowanie niniejszych Ogólnych Warunków Gwarancyjnych nie może być wyłączone lub ograniczone postanowieniami ogólnych warunków zakupu, regulaminów lub innych wzorców, którymi posługuje się Zamawiający.

2. KB Folie Polska Sp. z o.o. udziela gwarancji jakościowych dla laminatów i monofolii z zadrukiem lub bez zadruku, licząc od daty produkcji umieszczonej na etykiecie w okresie podanym w Tabeli 1 Okresy gwarancji dla parametrów. Gwarancja odnosi się do zgodności parametrów
z określonymi w TDS (SWG, specyfikacji technicznej, specyfikacji wyrobu gotowego):

okres gwarancji parametry
12 miesięcy • wymiary
• jakość nadruku
• parametry fizyko-mechaniczne (zgrzewalność, COF, wytrzymałość przy zrywaniu, siła delaminacji, skrętność)
6 miesięcy • poziom aktywacji
• parametry fizyko-mechaniczne dla laminatów z efektem otwórz-zamknij i papieru z powłoką
• siłę cold seal
3 miesiące • właściwości antyfog (dla laminatów z OPA brak gwarancji)
3 dni od dostawy • ilość

Tabela 1 Okresy gwarancji dla parametrów


3. W monofoliach PE lub laminatach zawierających folie PE mogą się pojawić żele (wtrącenia) wielkości do 1 mm i w ilości do 4 sztuk/m². Wynikają one ze specyfiki surowca i z tego tytułu nie podlegają reklamacji.
W foliach OPP perlistobiałych może pojawić się efekt oddzielania zewnętrznej warstwy kopolimeru, jest to naturalny efekt, który nie podlega reklamacji.

4. Jeżeli Dostawca nie uczestniczył w przemysłowym projekcie wdrożeniowym z użyciem wyrobów Dostawcy i nie został poinformowany o rezultatach przeprowadzonych prób, Zamawiający przyjmuje na siebie odpowiedzialność prawną i finansową za produkt.

5. W razie uznania przez Dostawcę zgłoszonej przez Zamawiającego reklamacji za zasadną, Zamawiający może domagać się wymiany wyrobów na wyroby wolne od wad bądź zwrotu wartości wadliwych towarów po uprzednim zwrocie tego towaru Dostawcy za jego uprzednią pisemną zgodą.

6. W przypadku, jeżeli dostarczenie Zamawiającemu towaru wolnego od wad nie będzie możliwe lub dostarczenie nowego towaru byłoby związane z niewspółmiernie wysokimi kosztami,
a strony nie uzgodnią obniżenia ceny wadliwych towarów, Dostawca może zwolnić się
z odpowiedzialności zwracając Zamawiającemu wartość wadliwego towaru, który powinien być wówczas Dostawcy zwrócony.

7. Warunkiem rozpoczęcia procedury reklamacyjnej jest:
• zgłoszenie reklamacji na piśmie w terminie wskazanym w pkt. 2 powyżej,
• wskazanie numeru partii produkcyjnej, ilości towaru i dokładnego opisu wady. Ilość wadliwego towaru nie przekraczająca 1% wielkości dostarczonej partii produkcyjnej lub 20 kg nie podlega reklamacji.
• zdjęcie lub skan etykiety umożliwiającej pełną identyfikację reklamowanego towaru (oryginalnie etykiety umieszczane są na wierzchu rolki i wewnątrz gilzy).
• dostarczenie zdjęcia palety na jednostce transportowej oraz protokołu rozładunku zawierającego opis problemu opatrzony podpisem Kierowcy w przypadku reklamacji związanych z transportem (np. przewrócona paleta, uszkodzona paleta, uszkodzony wyrób).

8. W przypadku dostarczenia dokumentów i dowodów wymienionych w pkt. 7 po upływie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji, reklamacja zostaje odrzucona.

9. KB Folie Polska Sp. z o.o. zachowuje prawo do odmowy rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego, jeżeli w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty wysłanego zapytania odnośnie rozpatrywanego zgłoszenia reklamacyjnego przez KB Folie Polska Sp. z o.o., Zamawiający nie wyrazi stanowiska w zakresie kwestii jakościowych reklamowanego wyrobu.

10. KB Folie Polska Sp. z o.o. przysługuje prawo do obciążenia Zamawiającego kosztem transportu reklamowanego towaru, którego reklamacja z winy Zamawiającego nie została w pełni zrealizowana.

11. Reklamowany wyrób, który ulegnie uszkodzeniu w czasie rozpatrywania reklamacji (w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia lub magazynowania) nie podlega reklamacji.

12. Wadliwe próbki towaru, które są podstawą do analizy zasadności reklamacji należy wysłać na adres:
KB Folie Polska Sp. z o.o.
ul. Bieżuńska 2b
03-578 Warszawa
z dopiskiem REKLAMACJA

W wyjątkowych sytuacjach:
• możliwa jest analiza zasadności reklamacji na podstawie przesłanych zdjęć lub filmu przedstawiających wadę,
• niezbędna jest wizyta przedstawiciela KB Folie Polska Sp. z o.o. w zakładzie produkcyjnym Zamawiającego w celu identyfikacji problemu w warunkach produkcyjnych.

13. KB Folie Polska Sp. z o.o. rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania danych opisanych w pkt. 7. KB Folie Polska Sp. z o.o. ma prawo do przedłużenia czasu rozpatrzenia reklamacji w przypadku konieczności wykonania dodatkowych analiz. W takim przypadku Zamawiający zostanie poinformowany na piśmie o przedłużeniu terminu badania zasadności reklamacji.

14. Wyroby będące przedmiotem reklamacji muszą być pozostawione do dyspozycji i badania Dostawcy do czasu zakończenia procedury reklamacyjnej.

15. Procedura reklamacyjna nie upoważnia Zamawiającego do wstrzymania płatności.

16. Reklamowane wyroby nie mogą być zwrócone bez wcześniejszej zgody KB Folie Polska
Sp. z o.o. Zwrócony towar musi być zabezpieczony i oznaczony w taki sam sposób, jaki zastosował Dostawca wysyłając wyrób pierwotnie. Etykiety Dostawcy muszą znajdować się na wszystkich rolkach. W przypadku nieprawidłowo zabezpieczonego lub oznaczonego wyrobu KB Folie Polska Sp. z o.o. zastrzega możliwość odrzucenia reklamacji.

17. KB Folie Polska Sp. z o.o. może domagać się zdjęć towarów przygotowanych do wysyłki zwrotnej przed dokonaniem zwrotu.

18. Jeżeli Zamawiający stwierdzi wadę wyrobu, ale rozważa dopuszczenie warunkowe do produkcji i jeżeli warunkowe dopuszczenie do produkcji będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami, którymi Zamawiający będzie chciał obciążyć Dostawcę, Zamawiający powinien poinformować Dostawcę o problemie i bez zgody Dostawcy na poniesienie dodatkowych kosztów nie rozpoczynać produkcji z użyciem wadliwego wyrobu. W przeciwnym wypadku Dostawca nie uzna roszczeń do pokrycia dodatkowych kosztów.

19. W przypadku uznania reklamacji Dostawca poniesie odpowiedzialność za faktyczną wartość wadliwego wyrobu tj. wartość ilości dostarczonego do Dostawcy zwrotu reklamacyjnego. Nie zostaną uznane roszczenia finansowe wynikające z kosztów postępowania przez Zamawiającego (np. zgrzanie, zapakowanie produktu finalnego) ani z braku uzyskania ewentualnych zysków.

20. Odebrany towar podlega weryfikacji w KB Folie Polska Sp. z o.o. i jeśli podczas przeglądu zostanie uznana jego część jako wolna od wad, ta część zostanie odesłana do Zamawiającego. Faktura korygująca zostanie wystawiona na całą ilość odebraną, a ilość wyrobu odesłanego zostanie ponownie zafakturowana.

21. Zamawiający lub Dostawca mogą na własny koszt zlecić badania do niezależnego laboratorium.

22. Jeżeli analiza reklamacji wymaga badań w laboratorium niezależnym, KB Folie Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do pobrania próbek osobiście, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Zamawiającego. Brak zgody Zamawiającego może skutkować odrzuceniem reklamacji.

23. Zamawiający traci wszelkie prawa gwarancyjne dla wyrobu, który uszkodził lub przechowywał niezgodnie z zaleceniami Dostawcy:
• wyroby należy przechowywać w warunkach: <80% RH, 10-30°C, >1,5 m od urządzeń grzewczych,
• dopuszcza się chwilowe przechowywanie (np. na czas transportu) w temperaturze -25-50°C,
• wyroby należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni UV,
• palety mogą być piętrowane na posadzce (wyjątkiem są wyroby z wybiórczą laminacją, cold seal
i efektem otwórz-zamknij) bądź ułożone na regałach magazynowych,
• wyroby muszą być magazynowane w oryginalnym opakowaniu aby zapobiec jego zanieczyszczeniu,
• zaleca się przechowywanie wyrobów w warunkach produkcyjnych (nie magazynowych) przez co najmniej 24 h przez ich użyciem, co zapobiegnie problemom ze zgrzewaniem i prowadzeniem wstęgi przez maszynę.


pdf  Pobierz Ogólne Warunki Gwarancji (PL)

pdf  Pobierz Ogólne Warunki Gwarancji (EN)